ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์  19  ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ  โทร.0-2675-5304 ถึง 12
 
 วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล Web OPAC
       ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ได้พัฒนาห้องสมุดโดยนำโปรแกรมระบบงานห้องสมุดเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เครื่องมือในการ ช่วยค้นคว้าและสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสื่อสารสนเทศของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Web OPAC
       เป็นการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือ ดรรชนีวารสาร และโสตทัศนวัสดุ ที่มีให้บริการในห้องสมุดโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผ่านระบบ Intranet ภายในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้
วิธีการสืบค้นฐานข้อมูล Web OPAC
1. เข้าสู่ homepage ของศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่เว็บไซต์ http://10.0.1.5
2. เลือกประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการสืบค้น ได้แก่ หนังสือ วารสาร วัสดุไม่ตีพิมพ์ และวิทยานิพนธ์
3. เลือกเขตข้อมูลในการค้นหา
     - ชื่อเรื่อง / Title
     - หัวเรื่อง / Subject
     - ผู้แต่ง / Author
     - เลขเรียก / Call Number
     - ชื่อวารสาร / Journal
     - ชื่อบทความ / Article
4. ระบุคำที่ต้องการค้นหา โดยพิมพ์ข้อความเพียงบางส่วนลงไปในช่องว่างที่กำหนด
5. คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
5.1 ข้อความที่ท่านค้นทรัพยากรอยู่ในห้องสมุดจะปรากฏหน้าจอ
ค้นหาข้อความ “________” ค้นพบข้อมูลทั้งสิ้น 99 รายการ

5.2 ข้อความที่ท่านค้นไม่มีทรัพยากรอยู่ในห้องสมุดจะปรากฏหน้าจอ
ค้นหาข้อความ “________” ค้นพบข้อมูลทั้งสิ้น 0 รายการ
6. ผลการค้นหาถ้ามีทรัพยากรอยู่ในห้องสมุดจะปรากฏหน้าจอ รายชื่อหนังสือ ปีที่พิมพ์ ผู้แต่ง และจำนวนเล่ม
7. คลิกเลือกชื่อหนังสือที่ต้องการค้นคว้าเพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
โดยในรายละเอียดทางบรรณานุกรมประกอบด้วย
- เลขเรียก / Call No.
- หัวเรื่อง / Subject
- ผู้แต่ง / Author
- ชื่อเรื่อง / Title-
- ครั้งที่พิมพ์ / Edition
- สถานที่ / Place
- ปี / Year
- เลขทะเบียน
8. จดเลขเรียก (Call No. ) และ ชื่อเรื่องหนังสือ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปค้นหาหนังสือตามระบบการจัดเก็บหนังสือบนชั้นของห้องสมุด
ตัวอย่างการสืบค้นฐานข้อมูล Web OPAC
ตัวอย่างที่ 1 : หนังสือและวิทยานิพนธ์
1. ทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น หนังสือ
2. เลือกเขตข้อมูลในการค้นหา ชื่อเรื่อง
3. ระบุคำที่ต้องการค้น จริยธรรม คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
4. หน้าจอจะปรากฏ ค้นหาข้อความ “จริยธรรม” ค้นพบข้อมูลทั้งสิ้น 16 รายการ
5. คลิกเลือกชื่อหนังสือที่ปรากฏใน 16 รายการ เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
เช่น คลิกที่ชื่อหนังสือ จริยธรรมกับการพยาบาล จะปรากฏรายละเอียดทางบรรณานุกรม
6. ให้จดเลขเรียก (Call No. ) , ชื่อเรื่องหนังสือ ที่ปรากฏในรายละเอียด WY85 ม322จ 2541 จริยธรรมกับการพยาบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปค้นหาหนังสือตามระบบการจัดเก็บหนังสือบนชั้นของห้องสมุด

ตัวอย่างที่ 2 : วารสาร
1. ทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น วารสาร
2. เลือกเขตข้อมูลในการค้นหา ชื่อบทความ
3. ระบุคำที่ต้องการค้น การประกันคุณภาพ คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
4. หน้าจอจะปรากฏ ค้นหาข้อความ “การประกันคุณภาพ” ค้นพบข้อมูลทั้งสิ้น 5 รายการ
5. คลิกเลือกชื่อบทความที่ปรากฏใน 5 รายการ เพื่อดูรายละเอียดทางดรรชนีวารสาร
เช่น คลิกที่ชื่อบทความ กฎหมายวิชาชีพกับการประกันคุณภาพ จะปรากฏรายละเอียดดรรชนีวาร
6. ให้จดเลขเรียก (Call No. ) ชื่อวารสาร ปีที่ ฉบับที่ หน้า ** ที่ปรากฏในรายละเอียด คือ WY18 ก.2 การศึกษาพยาบาล ปีที่10 ฉบับที่ 2 หน้า 2-7 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำไปค้นหาวารสารตามระบบการจัดเก็บวารสารบนชั้นของห้องสมุด

ตัวอย่างที่ 3 : วัสดุไม่ตีพิมพ์
1. ทรัพยากรที่ต้องการสืบค้น วัสดุไม่ตีพิมพ์
2. เลือกเขตข้อมูลในการค้นหา ชื่อเรื่อง
3. ระบุคำที่ต้องการค้น การบริหาร  คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
4. หน้าจอจะปรากฏ   ค้นหาข้อความ “การบริหาร” ค้นพบข้อมูลทั้งสิ้น 4 รายการ
5. คลิกเลือกชื่อวัสดุไม่ตีพิมพ์ที่ปรากฏใน 4 รายการ เพื่อดูรายละเอียดทางบรรณานุกรม
เช่น คลิกที่ชื่อวัสดุไม่ตีพิมพ์   การบริหารการพยาบาล ชุดที่ 1  จะปรากฏรายละเอียดทาง บรรณานุกรม
6. ให้จดเลขทะเบียนที่ปรากฏ VI0219 และ ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเพื่อขอรับบริการทั้งนี้เนื่องจากระบบการจัดเก็บวัสดุไม่ตีพิมพ์เป็นแบบชั้นปิด ดังนั้นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะเป็นผู้ให้บริการต่อไป
ระบบการจัดเก็บหนังสือบนชั้น
ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ จัดเก็บหนังสือบนชั้นโดยใช้
- ระบบห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน ( Library of Congress Classification )
- ระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน ( National Library of Medicine Classification)
โดยแบ่งหมวดหมู่ตามเนื้อหา ดังนี้
 
หมวดหมู่ เนื้อหา
A   ความรู้ทั่วไป
B   ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา
C   ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด
D   ประวัติศาสตร์ทั่วไป (ยกเว้นทวีปอเมริกา)
E-F   ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกา
G   ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา กีฬา
H   สังคมศาสตร์
J   รัฐศาสตร์
K   กฎหมาย
L   การศึกษา
M   ดนตรี
N   วิจิตรศิลป์
P   ภาษาและวรรณกรรม
Q   วิทยาศาสตร์
S   เกษตรกรรม
T   เทคโนโลยี
U   วิทยาการทหาร
V   วิทยาการทหารเรือ
W   อาชีพการแพทย์
WA   การสาธารณสุข
WB   อายุรศาสตร์
WC   โรคติดเชื้อ
WD   โภชนศาสตร์สุขภาพ
WE   ระบบโครงร่างของกล้ามเนื้อ
WF   ระบบการหายใจ
WG   ระบบเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด
WH   ระบบเม็ดเลือดและน้ำเหลือง
WI    ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้
WJ   ระบบปัสสาวะและเพศ
WK   ระบบต่อมไร้ท่อ
WL   ระบบประสาท
WM   จิตเวชศาสตร์
WN   รังสีวิทยา
WO   ศัลยศาสตร์
WP   นรีเวชวิทยา
WQ   สูติศาสตร์
WR   โรคผิวหนัง
WS   กุมารเวชศาสตร์
WT   เวชศาสตร์วัยชรา ผู้สูงอายุ
WU   ทันตแพทยศาสตร์
WU   ทันตแพทยศาสตร์
WV    โสต ศอ นาสิกวิทยา
WW   จักษุวิทยา
WX   โรงพยาบาล
WY   การพยาบาล
WZ   ประวัติศาสตร์การแพทย์
Z       บรรณารักษศาสตร์

โดยกำหนดให้มีสัญลักษณ์อักษรพิเศษ ใช้แทนประเภทของหนังสือ ซึ่งจะจัดพิมพ์ไว้เหนือเลขรียกของหนังสือ ดังนี้
อักษร อ.      ประเภท    หนังสืออ้างอิงภาษาไทย
อักษร R.            ‘’         หนังสืออ้างอิงภาษาอังกฤษ
อักษร ว.          ‘’         หนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
อักษร Res.      ‘’         หนังสือวิจัย วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ
 
มีปัญหาในการสืบค้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

จัดทำโดย
ห้องสมุดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กลับหน้าแรก
© Power By www.library2000.net Lib2k Web OPAC 4.4